About project Terms of use GDPR
#jaknaklima Facebook Instagram Twitter CS EN Menu

Privacy policy

Budeme zpracovávat vaše osobní údaje, které jste nám dobrovolně poskytli a to za účelem stanoveným v těchto Zásadách zpracování osobních údajů. Shromažďování a zpracování vašich osobních údajů probíhá v souladu s platnými právními předpisy zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jako GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., O zpracování osobních údajů (dále jako ZZOU).

Jakožto společnost, která chce jednat odpovědně, se snažíme nalézt rovnováhu mezi inovací a zajištěním potřebné úrovně ochrany osobních údajů a bezpečnosti našich uživatelů. Při plnění našich úkolů nám na všech úrovních pomáhají Principy ochrany osobních údajů přijímat rozhodnutí, která chrání naše uživatele.

Využívat informace k tomu, abychom uživatelům poskytovali kvalitní produkty a služby

Informace od uživatelů nám umožňují vytvářet užitečné a přínosné služby a produkty. Věříme, že zaměříme-li se na uživatele, pomůže to rozvoji produktů a funkcí pro ochranu osobních údajů.

Zajistit, aby shromažďování osobních údajů bylo transparentní

Seznamujeme uživatele s tím, jaké informace používáme k personalizaci našich služeb. Je-li to možné, jsme transparentní v tom, jaké informace máme o jednotlivých uživatelích a jaké informace používáme při poskytování našich služeb.

Poskytnout uživatelům možnost volby, aby mohli chránit své soukromí

Lidé mají odlišné potřeby a názory týkající se ochrany osobních údajů. Abychom vyhověli širokému spektru našich uživatelů, snažíme se dát uživateli možnost detailně rozhodovat o nakládání s jeho osobními informacemi. S osobními informacemi uživatelů neobchodujeme.

Se získanými informacemi nakládat odpovědně

Přijímáme odpovědnost za ochranu údajů, které nám uživatelé svěřují. Záležitosti týkající se zabezpečení bereme vážně.

I. Správce osobních údajů a subjekt osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost SAFE TREES, IČ: 26935287, se sídlem Hlinky 162/92, 603 00 Brno, vedena u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 46404.

Kontaktní údaje: gdpr@safetrees.cz

Osobními údaji se rozumí ve smyslu čl. 4 ods.1 GDPR veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě („subjekt údajů“), identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Subjektem údajů se ve smyslu § 3 ZZOU rozumí fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují.

II. Rozsah osobních údajů

V případě užívání softwaru Tree Check PRO:

III. Zásady zpracování osobních údajů

SAFE TREES postupuje při zpracování Vašich osobních údajů dle zásad zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 5 GDPR.

Osobní údaje jsou:

  1. ve vztahu k subjektu údajů zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem ("zákonnost, korektnost a transparentnost");
  2. shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nejsou dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný; další zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely se podle čl. 89 odst. 1 nepovažuje za neslučitelné s původními účely ("účelové omezení");
  3. přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány ("minimalizace údajů");
  4. přesné a v případě potřeby aktualizované; budou přijata veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny ("přesnost");
  5. uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány; osobní údaje lze uložit po delší dobu, pokud se zpracovávají výhradně pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1, a to za předpokladu provedení příslušných technických a organizačních opatření požadovaných tímto nařízením s cílem zaručit práva a svobody subjektu údajů ("omezení uložení");
  6. zpracovávány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením ("integrita a důvěrnost");

Správce odpovídá za dodržení odstavce III. a musí být schopen toto dodržení souladu doložit ("odpovědnost").

IV. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

V. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu, jež je nezbytně nutná pro splnění určitého účelu zpracování, tj. typicky po dobu plnění smluvního vztahu nebo po dobu výslovně požadovanou platnými právními předpisy, nebo do odvolání souhlasu.

VI. Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má tyto práva:

Právo odvolat udělený souhlas (čl. 7)

Subjekt údajů má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu může být učiněno zasláním e-mailu na gdpr@safetrees.cz.

Právo požadovat přístup k jeho osobním údajům (čl. 15)

Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

Pokud se osobní údaje předávají do třetí země nebo mezinárodní organizaci, má subjekt údajů právo být informován o vhodných zárukách, které se vztahují na předání. Správce poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob. Právem získat kopii nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo na opravu (čl. 16)

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz (právo být zapomenut) (čl. 17)

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

Jestliže správce osobní údaje zveřejnil a je povinen je vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je subjekt údajů žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace. Právo na výmaz nelze uplatnit, pokud je zpracování nezbytné:

Právo na omezení zpracování (čl. 18)

Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské Unie nebo některého členského státu.

Subjekt údajů, který dosáhl omezení zpracování, je správcem předem upozorněn na to, že bude omezení zpracování zrušeno.

Právo na přenositelnost údajů (čl. 20)

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné. Výkonem práva uvedeného v tomto článku není dotčeno právo na výmaz. Toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen. Právem na přenositelnost nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo podat proti správci stížnost u dozorového úřadu (čl. 77)

Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, má každý subjekt údajů právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno EU obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Dozorový úřad, kterému byla stížnost podána, informuje stěžovatele o pokroku v řešení stížnosti a o jeho výsledku, jakož i o možnosti soudní ochrany. Dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů.