About project Terms of use GDPR
#jaknaklima Facebook Instagram Twitter CS EN Menu

About project

LIFE Tree Check

Změna klimatu je považována za jednu z největších výzev 21. století, která již ovlivňuje jak životy lidí, tak i ekosystémy. Města jsou zvláště ohrožena klimatickými změnami kvůli vysoké hustotě obyvatelstva a soustředěné ekonomice, které jsou vystaveny riziku akcelerujících teplot a měnících se srážek. Vysoká hustota městské infrastruktury způsobuje, že teplota města je vyšší než teplota okolí, což je známo jako jev městského tepelného ostrova (UHI). To představuje zesílené dopady změn klimatu, a to zejména během horkých vln a letních měsíců.

Projekt LIFE TreeCheck (LTCH) se zaměřuje na zelenou infrastrukturu, která minimalizuje efekt městského tepelného ostrova.

Projekt je realizován v letech 2018-2022 a vzniká za pomocí finanční podpory Evropské unie z programu LIFE a Ministerstva životního prostředí.

Jedná se o mezinárodní projekt zaměřený na země střední Evropy. Projekt probíhá pod vedením a koordinací Nadace Partnerství. Dalšími partnery jsou: Ústav výzkumu globální změny Akademie věd ČR, SAFE TREES, EKOTOXA, Karpatský rozvojový institut, Ökotárs Alapítvány a LEMITOR Ochrona Środowiska.

Hlavním cílem programu LTCH je snížit účinek UHI zvýšením efektivity a účinnosti plánovacích a rozhodovacích procesů týkajících se zelené infrastruktury prostřednictvím rozvoje a používání nástrojů správy klimatu, zvýšením kapacity místních veřejných orgánů, zapojením zúčastněných stran a zvyšováním povědomí veřejnosti o tepelném ostrově a dostupných možnostech jeho zmírnění. Specifickými cíli projektu je zejména zvýšení kapacity a porozumění městských úřadů, městských projektantů a manažerů městské zelené infrastruktury o pozitivním dopadu plánování a řízení zelené infrastruktury, která snižuje efekt UHI dopadající na občany a městské přírodní prostředí, a zvyšování aktivního zapojení občanů a jejich povědomí o městské zelené infrastruktuře.

Software TreeCheck PRO

Software TreeCheck PRO je nástrojem určeným pro městskou správu a plánovaní. Jedná se o nástroj, který využívá informace o rozlohách, typu a stavu zelené infrastruktury a uživateli nabízí nový pohled na město z hlediska ekosystémové služby, která je v tomto produktu kalkulovaná a prezentovaná. Kvantifikovaná je schopnost zeleně ochlazovat v době vegetačního období okolní prostředí procesy stínění a evapotranspirace (výparu vody).

Jedná se o nástroj pracující s informacemi z pasportu zeleně a dendrologického průzkumu měst či analýzou pomocí neuronové sítě Arbie, který nabízí možnost aplikovat vědecké poznatky pro účinné vytváření městského prostředí s cílem snižovat přehřívání v letních měsících a snižovat tak rizika vyplývající z městského tepelného ostrova.

Analýza probíhá na základě kalkulačního aparátu, vyvinutého v rámci projektu LIFE TreeCheck.